Dyrektywa ws. należytej staranności przedsiębiorstw (CSDDD) opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1760 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937 i rozporządzenie (UE) 2023/2859.

Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu, czyli 26 lipca 2024 r.

Dyrektywa CSDD zakłada wprowadzenie obowiązku należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom prowadzenia działalności biznesowej w zakresie praw człowieka i środowiska.

Nowe przepisy stosowane będą stopniowo:
  • od dnia 26 lipca 2027 r. w odniesieniu do przedsiębiorstw z UE, które zatrudniały średnio ponad 5 000 pracowników i osiągnęły przychody netto ze sprzedaży w skali światowej w wysokości ponad 1 500 000 000 EUR w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym dzień 26 lipca 2027 r. oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw spoza UE, które osiągnęły przychody netto ze sprzedaży w wysokości ponad 1 500 000 000 EUR w Unii w roku obrotowym poprzedzającym ostatni rok obrotowy poprzedzający dzień 26 lipca 2027 r.
  • od dnia 26 lipca 2028 r. w odniesieniu do przedsiębiorstw z UE, które zatrudniały średnio ponad 3 000 pracowników i osiągnęły przychody netto ze sprzedaży w skali światowej w wysokości ponad 900 000 000 EUR w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym dzień 26 lipca 2028 r. oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw spoza UE, które utworzono zgodnie z ustawodawstwem państwa trzeciego i które osiągnęły przychody netto ze sprzedaży w wysokości ponad 900 000 000 EUR w Unii w roku obrotowym poprzedzającym ostatni rok obrotowy poprzedzający dzień 26 lipca 2028 r.
  • od dnia 26 lipca 2029 r. w odniesieniu do przedsiębiorstw z UE, które zatrudniały średnio ponad 1 000 pracowników i osiągnęły przychody netto ze sprzedaży w skali światowej w wysokości ponad 450 mln EUR w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym dzień 26 lipca 2029 r. oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw spoza UE, które utworzono zgodnie z ustawodawstwem państwa trzeciego i które osiągnęły przychody netto ze sprzedaży w wysokości ponad 450 mln EUR w roku obrotowym poprzedzającym ostatni rok obrotowy poprzedzający dzień 26 lipca 2029 r.

Do 26 lipca 2026 r. państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Od 26 lipca 2027 r. przepisy zaczną mieć zastosowanie do przedsiębiorstw, ze stopniowym wprowadzaniem ich w ciągu najbliższych 3 do 5 lat.