EFSA: Plan działania dot. opartego na dowodach informowania o ryzyku w systemie bezpieczeństwa żywności UE

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował sprawozdanie naukowe na temat planu działania dotyczącego opartego na dowodach informowania o ryzyku w systemie bezpieczeństwa żywności UE.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował sprawozdanie naukowe na temat planu działania dotyczącego opartego na dowodach informowania o ryzyku w systemie bezpieczeństwa żywności UE.

 

W planie działania zaleca się wieloletnie (potencjalnie) wielopartnerskie projekty mające na celu poprawę komunikacji ryzyka w systemie żywnościowym:

  1. Opracowanie systemu monitorowania mediów społecznościowych opartego na sztucznej inteligencji i portalu weryfikacji ważności (VCP) w celu wykrywania i przeciwdziałania fałszywym informacjom dotyczącym bezpieczeństwa żywności.
  2. Wdrożenie grywalizacji w ramach kampanii EFSA w celu większego zaangażowania odbiorców komunikacji EFSA.
  3. Uzupełniające innowacyjne podejście: współpraca z wpływowymi osobami (influencerami) w mediach społecznościowych.
  4. Opracowanie zestawu narzędzi komunikacyjnych umożliwiających uzyskanie informacji zwrotnej w zależności od rodzaju konsultacji
  5. Zbadanie alternatyw dla konsultacji publicznych.
  6. Wdrożenie kampanii komunikacyjnej w celu zachęcenia do badań nad komunikacją ryzyka i korzyści w sektorze bezpieczeństwa żywności.
  7. Stworzenie cyfrowej sieć praktyków i naukowców.
  8. Opracowanie serii warsztatów z ekspertami, których celem będzie opracowanie i ocena nowatorskich projektów eksperymentalnych w celu sprawdzenia związku między postrzeganiem ryzyka a rzeczywistym zachowaniem.
  9. Opracowanie narzędzi monitorowania w celu wdrożenia podejścia sieciowo-analitycznego do oceny wpływu zdarzeń zewnętrznych i własnej komunikacji EFSA na temat ryzyka na postrzeganie ryzyka przez receptory.

Ponadto przedstawiono procedurę ustalania priorytetów, która ma pomóc EFSA w określeniu wniosków, które należy opracować w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

 

Raport ten stanowi odpowiedź EFSA na wniosek Komisji Europejski o wsparcie dot. „Ogólnego planu informowania o ryzyku”, który Komisja musi opracować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. W odpowiedzi EFSA opublikowała w 2021 r. raport naukowy, w którym wskazała na cztery kluczowe obszary badań:

(1) dalsze dochodzenie w sprawie fałszywych informacji związanych z bezpieczeństwem żywności;

(2) badania skuteczności odpowiednich inicjatyw w zakresie przejrzystości w zakresie solidności nauki i zaufania obywateli;

(3) wgląd w kompromisy konsumenckie związane z ryzykiem i korzyściami;

(4) powiązanie zachowania z badaniami nad innymi istotnymi czynnikami psychologicznymi lub społeczno-kulturowymi.

W 2022 r. EFSA opublikowała także dokument tematyczny (koncepcyjny) „Informowanie o ryzyku w oparciu o dowody w systemie bezpieczeństwa żywności UE” oraz ogłosiła zaproszenie do składania projektów w ramach „Opracowania planów działania w zakresie informowania o ryzyku w oparciu o dowody w systemie bezpieczeństwa żywności UE” - efektem tego działania jest opublikowany obecnie raport.